דף אינטרנט שעוסק בחוק חופש המידע

 

מידע על החוק:​

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, נחקק ב-19 במאי 1998 ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן. החוק עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות.החוק קובע כי הכללהוא שהרשות תענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר כגון בטחון המדינה, פרטיותם של אנשים, סודות מסחריים וכדומה.בחינת הבקשה נעשה במסגרת הזמנים הקבועים בחוק. לפיכך על הרשות להשיב לפונה תוך 30 יום, אולם, במקרה הצורך, רשאי הממונה או ראש הרשות הציבורית, להאריך את זמן המענה לטיפול עד ל-90 יום נוספים.

במקום בו המידע נוגע לצד שלישי, על הרשות לפנות לאותו גורם ולאפשר לו להתנגד למסירת המידע. פניה לצד שלישי, מאריכה את זמן הטיפול בבקשה ב-21 יום נוספים, וככל שעמדת הצד השלישי נדחית, מוקנית לו הזכות לעתור על החלטת הרשות הציבורית והמידע לא יימסר למבקש עד למיצוי זכות זו.

http://www.justice.gov.il/Units/YechidatChofeshHameyda/Pages/default.aspx

מידע מפורט על חוק ניתן למצוא באתר היחידה לחופש המידע.

http://www.justice.gov.il/Units/YechidatChofeshHameyda/GlobalDocs/נוהל%20אגרות%20חופש%20המידע.pdf

על פי החוק ותקנות חופש המידע (אגרות) ,

התשנ"ט -‏1999, פנייה לקבלת מידע תטופל לאחר תשלום אגרת בקשה על סך ‏20   ₪ והתחייבות (קישור לטופס התחייבות) המבקש/ת לשאת בתשלום הטיפול בבקשה ובהפקת המידע המבוקש. 

את התשלום ניתן להעביר גם באופן מקוון (קישור)

על פי הוראות תקנות חופש המידע (אגרות), ישנן מספר נסיבות המקנות פטור מתשלום אגרת בקשה:

  1. אדם המבקש/ת מידע אודות עצמו/ה וזכויותיו/ה.
  2. מבקשת המידע היא עמותה או חברה לתועלת הציבור.
  3. המידע מתבקש עבור מחקר אקדמי.
  4. מבקש המידע הוא אדם המקבל קצבה מהמדינה.

הפטור הוא מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד ‏4 שעות עבודה, החל בשעה הרביעית (כלומר, ייגבה תשלום אגרת טיפול החל מהשעה השמינית לטיפול). פירוט של סכומי האגרות מצוי באתר היחידה הממשלתית לחופש המידע .

www.justice.gov.il/Units/YechidatChofeshHameyda/Hakika/Pages/AgrotChanges.aspx

את אגרת הבקשה ניתן לשלם בתשלום מקוון (לצרף לינק), באמצעות חשבון בנק (פרטים) או באמצעות שובר דואר.

באשר לבקשות חופש מידע המופנות למינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון, יצוין כי בהתאם לפסק הדין בבג"ץ 6870/14 רגבים נ' המינהל האזרחי, חוק חופש המידע אינו חל במישרין על המינהל האזרחי. יחד עם זאת, מחויב המינהל האזרחי לפעול בהתאם לעקרונות חופש המידע, במובנם הרחב. לאור האמור לעיל, ועד להסדרת גביית האגרות בגין בקשות למידע בתחיקת הביטחון, אין לשלם אגרות בגין בקשות חופש מידע המוגשות למינהל האזרחי. 

להגשת בקשת חופש מידע ולשאלות בנושא, יש לפנות לממונה על החוק במתפ"ש:

סגן צחי נוימן

מספר טלפון: 03-697-7957

 

בכתובת :מתפ"ש 467, הקריה תל אביב, משרד הביטחון או בדואר צבאי 01104  בכתובת

 מייל : Cogat.pnz@gmail.com

משרד הממונה על חופש המידע ביהודה ושומרון

סגן בר נורני

טלפון:02-9977008        

פקס: 02-9977341

Public.inq@mnz.gov.il

הגשת בקשה בטופס מקוון

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=hofeshmeyda@justice.gov.il

למי מגישים את הבקשה?

משרד ממונה על חופש המידע במתפ"ש

טלפון: 03-697-7957

פקס: 03-697-5177

דוא"ל: cogat.pnz@gmail.com

בכתובת מתפ"ש 467, הקריה תל אביב, משרד הביטחון או בדואר צבאי 01104

 דין וחשבון שנתי על פי חוק חופש המידע

2014 (קישור לדו"ח)

2015 (קישור לדו"ח)

2016 (קישור לדו"ח)

דוח  התקשרויות

לכלל פרסומי דו"ח התקשריות ניתן להיכנס לאתר היחידה לחופש מידע בלינק המצורף כאן.

פרסום ההנחיות המנהליות שעל פיהן פועלת הרשות

הנחיות מנהליות הן הכללים הנורמטיביים שהרשות הציבורית קובעת לעצמה והן נועדו להדריך אותה במילוי תפקידיה.

ניתן לעיין בהנחיות המנהליות בקישור הבא.

מידע על איכות הסביבה

על פי תקנות חוק חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), התשס"ט – 2009  על רשות ציבורית להעמיד לעיון הציבור מידע על איכות הסביבה שיש ברשותה.  

למידע אודות איכות הסביבה ניתן להכנס לקישור הבא.